R/RStudio

در این صفحه همه آموزش های مربوط به برنامه R را می توانید ببنید

وارد کردن و خارج کردن داده ها در R

نحوه وارد کردن دستی داده های خام در برنامه R

نحوه وارد کردن داده ها به برنامه R یا RStudio